© 2024 TST-TRADING E.K.
 I
 Alle Rechte vorbehalten.

Sprachauswahl / language selection:

HOTLINE:

+49 (0)2353 - 6678671

TST-Trading

J

.

J

ackson

- Tool Series

T
Anwendung:

+
NE-Metalle

+
Aluminium
+
Aluminiumlegierungen
+
Kupfer
+
Kupferlegierungen
Merkmale:
+
DLC-Beschichtung
+
30° Helix
+
2 Schneiden

TST - D-2LB

VHM - Kugelfräser
TST-D-2LB
Anwendung:

+
NE-Metalle

+
Aluminium
+
Aluminiumlegierungen
+
Kupfer
+
Kupferlegierungen
Merkmale:
+
DLC-Beschichtung
+
30° Helix
+
2 Schneiden

TST - D-2RB

VHM - Kugelfräser mit Freilänge
TST-D-2RB
Anwendung:

+
NE-Metalle

+
Aluminium
+
Aluminiumlegierungen
+
Kupfer
+
Kupferlegierungen
Merkmale:
+
DLC-Beschichtung
+
30° Helix
+
2 Schneiden

TST - D-2LC

VHM - Torusfräser mit Freilänge
TST-D-2LC
Anwendung:

+
NE-Metalle

+
Aluminium
+
Aluminiumlegierungen
+
Kupfer
+
Kupferlegierungen
Merkmale:
+
DLC-Beschichtung
+
30° Helix
+
2 Schneiden

TST - D-2LE

VHM - Schaftfräser
TST-D-2LE
Anwendung:

+
NE-Metalle

+
Aluminium
+
Aluminiumlegierungen
+
Kupfer
+
Kupferlegierungen
Merkmale:
+
DLC-Beschichtung
+
30° Helix
+
2 Schneiden

TST - D-2RE

VHM - Schaftfräser mit Freilänge
TST-D-2RE
Anwendung:

+
NE-Metalle

+
Aluminium
+
Aluminiumlegierungen
+
Kupfer
+
Kupferlegierungen
Merkmale:
+
DLC-Beschichtung
+
45° Helix
+
3 Schneiden

TST - D-3RE

VHM - Schaftfräser mit Freilänge
TST-D-3RE
Fräser für NE-Materialien